MIBA Wilhelminastraat 13 5721 KG Asten +31 (0)493 690 184 info@miba-asten.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Miba Bouwmanagement V., hierna: Miba en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Miba producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
 1. Alle aanbiedingen van Miba zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat.
 2. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Miba de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 3. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van Miba een schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden ondertekend en worden teruggestuurd aan Miba. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Miba.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Miba dit doorberekenen aan u.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Miba gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.
Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?
 1. Miba zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Miba mag hiervoor gebruik maken van derden. Indien hierdoor kosten ontstaan boven de overeengekomen kosten zullen deze kosten voor uw rekening komen, nadat u hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Indien nodig wordt er een volmacht door u verstrekt aan Miba zodat zij gerechtigd zijn om in uw naam overeenkomsten aan te gaan met derden. Miba is geen contractspartij bij deze overeenkomsten en zal dan ook geen verplichtingen of aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomsten dragen.
Artikel 4. Wat kunt u van Miba verwachten?
 1. Miba zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Miba zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Miba heeft een inspanningsverplichting. Miba zal proberen ervoor te zorgen om haar onafhankelijke rol als adviseur altijd te behouden.
 2. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Miba ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Miba schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 3. Miba zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Miba behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?
 1. U moet alle gegevens, die Miba nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Miba overhandigen. Hieronder valt ook de informatie over de derden-adviseurs die u voor de opdracht aanneemt. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.  Miba hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Miba. U bent verplicht om de gegevens in de vorm aan te leveren die Miba van u vraagt.
 2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3. U bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Miba worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Miba conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 4. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Miba zodat Miba in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig extra werkzaamheden te verrichten. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 5. Als door Miba een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u Miba hiervan direct maar uiterlijk binnen één week na ontvangst van de analyse, op de hoogte stellen.
 6. Analyses die door Miba zijn gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
 7. Wanneer u Miba gevolmachtigd heeft om namens u op te treden, mag u geen orders of aanwijzingen aan derden geven buiten Miba om, met betrekking tot het object.
 8. Miba kan op basis van voorgenoemde volmacht op uw naam overeenkomsten sluiten. Hierop verklaart Miba standaard de algemene inkoopvoorwaarden op van toepassing. Indien u hiervan af wil wijken dient u dit schriftelijk aan te geven. Indien de derde partij de inkoopvoorwaarden niet accepteert zal Miba u hierover informeren en de afwijkende voorwaarden voor akkoord aan u overhandigen.
 9. U bent dus zelf contractspartij bij een overeenkomst met derde partij. De derde partij is verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet Miba.
 10. U moet ervoor zorgen dat:
  • Miba op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  • Miba tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Miba als dat nodig is;
  • Miba binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Miba de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten.
 11. U staat Miba toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 12. U bent verplicht Miba te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords.
 13. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Miba gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.
Artikel 6. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Miba?
 1. Alle kosten zijn exclusief (bij bedrijven)/inclusief (bij consumenten) btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 2. Miba heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Miba met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Miba schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Miba haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 4. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaam/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.
Artikel 7. Hoe betaalt u voor de diensten van Miba?
 1. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Miba betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 2. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Miba bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Miba de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 3. Miba heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Miba bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Miba laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.
Artikel 8. Uw verzekeringen
 1. U dient zich voldoende te verzekeren, dan wel er voor zorg te dragen dat de derden die worden ingeschakeld voldoende verzekerd zijn.
 2. Indien er schade ontstaat dient deze altijd eerst bij de CAR-verzekering, of soortgelijke verzekering ten behoeve van het verrichten van de bouwwerkzaamheden, die door u of een derde is afgesloten, te worden geclaimd, pas daarna kan aansprakelijkheid bij Miba intreden, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 13.
Artikel 9. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
 3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Miba gemaakt moeten worden.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van uw contract met de derde partij, ook wanneer dit contract uit uw naam door middel van de volmacht door Miba is aangegaan.
 5. Miba mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  • u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

Miba hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Miba niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van Miba is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Miba.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Miba.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Miba de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Miba is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 11. Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en privacy
 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Miba is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Miba noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Wanneer Miba persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 5. Miba gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn.
 6. Miba treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
 1. U mag het werk van Miba niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Miba hiervoor toestemming aan u geeft. Miba heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Miba ter inzage heeft gegeven.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Miba en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?
 1. Miba verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Miba kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.
 3. Miba is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u Miba in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht.
 4. Miba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Miba is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Als Miba aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Miba. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Miba slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 6. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten evenals schade die wordt gedekt door de CAR verzekering of een vergelijkbare verzekering.
 7. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Miba.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Miba vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Miba niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Miba daarvan schriftelijk in kennis stelt.
Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden
 1. Miba kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Miba kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.
Artikel 16. Klachten en geschillen
 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Miba worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter bij de rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.
Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.